Doutor Cadaval, 3, Planta 2, Vigo
900 373 371

Aviso legal

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:
Que o dominio www.maisenerxia.com a partir de agora Web está rexistrado a nome de ENERXIA GALEGA MAIS, SL con domicilio fiscal en Vilar 7, 27790 – Barreiros (Lugo); sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 00335, Folio 120, Folla LU-00007607, provista de CIF B27266279, a partir de agora O PROPIETARIO.

2. CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS

O acceso e/ou uso do sitio web www.maisenerxia.com atribúe a quen o fai a condición de usuario, aceptando, a partir dese momento, íntegra e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares. , no seu caso, complementar, modificar ou substituír as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio Web.

II.- USO DA WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibida a utilización do Sitio Web con fins ilegais ou lesivos contra O PROPIETARIO ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento do Sitio Web.

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitida.
 • Calquera vulneración dos dereitos do PROPIETARIO ou dos seus lexítimos propietarios sobre os mesmos.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera medio distinto dos postos a disposición dos usuarios así como dos utilizados habitualmente en Internet, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O PROPIETARIO poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso deste.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera “hipervínculo” entre unha páxina web e o Sitio Web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de calquera dos servizos ou contidos do Sitio Web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, denominación comercial, signo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos propios do PROPIETARIO.
 • En ningún caso O PROPIETARIO será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións que nel se inclúan.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PROPIETARIO non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do Sitio Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Sitio Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou daniños no contido.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no Sitio Web.
 • Incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do Sitio Web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do Sitio Web e dos servizos é indefinida.

Sen prexuízo do anterior, O PROPIETARIO resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo do Sitio Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos establecidos na condición terceira.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

ENERXIA GALEGA MAIS, SL e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as cuestións que puidesen xurdir ou accións que puidesen exercer derivadas da prestación de o servizo da Web e os seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o domicilio fóra de España, ENERXIA GALEGA MAIS, SL e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Barreiros (San Cosme) (Barreiros). ).

3. BAIXA DAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial no prazo máximo dun mes desde o momento en que comunique a súa vontade por correo electrónico a [email protected].