Doutor Cadaval, 3, Planta 2, Vigo
900 373 371

Política de Privacidade

En ENERXIA GALEGA MAIS, SL entendemos que é fundamental manter unha relación transparente con vostede, por iso, a continuación, presentámosvos a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estea debidamente informado sobre como recollemos e tratamos de forma segura os datos que vostede proporcionarnos.facilita.

Os seus datos serán tratados segundo a lexislación vixente e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais. datos e a libre circulación destes datos. Tamén en relación coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

A lectura atenta da nosa Política de Privacidade facilitarache a información necesaria para saber que uso daremos aos datos que nos facilitas.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Se vostede, ou persoa autorizada, nos facilitou os seus datos, informámoslle de que ENERXIA GALEGA MAIS, SL, con CIF: ESB27266279 é a responsable do seu tratamento. Estes datos serán tratados de acordo co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

É posible que existan outros responsables dos tratamentos que realizamos, caso en que sempre informaremos de quen é o responsable do seu tratamento, así como dos seus datos identificativos.

O Sitio Web poderá incluír hipervínculos ou ligazóns que permitan o acceso a páxinas web de terceiros distintas de www.maisenerxia.com, e que polo tanto non son operadas por ENERXIA GALEGA MAIS, SL. Os titulares destes sitios web terán as súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios tratamentos e das súas propias prácticas de privacidade.

En ENERXIA GALEGA MAIS, SL compromémonos a cumprir coa obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo coa Normativa.

2. TEMOS UN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS?

Si, pola natureza dos datos que tratamos, contamos cun Delegado de Protección de Datos.

Podes contactar con el a través de [email protected].

3. ONDE INFORMAMOS?

Dende ENERXIA GALEGA MAIS, SL informamos a través da páxina web www.maisenerxia.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso legal “.

4. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que decides facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteña connosco.
 • A información correspondente á súa propia navegación no caso dos Servizos en liña, (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (pode consultar a nosa Política de Cookies na páxina web).
 • Esa información que está dispoñible en fontes de acceso público, ás que podemos acceder lexitimamente.
 • Os datos derivados da relación contractual ou precontractual que manteña connosco, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de captar a súa imaxe.
 • Aqueles que terceiros nos faciliten sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido o teu consentimento para facelo.
 • Os datos de terceiros que nos facilite, previo consentimento do terceiro en cuestión.

Podes consultar máis información no apartado de rexistro de actividades desta política de privacidade.

5. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En ENERXIA GALEGA MAIS, SL tratamos sempre os teus datos persoais con estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoslle de que contamos coas medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un óptimo nivel de seguridade, garantindo así que só accederán a elas aquelas persoas que teñan autorización, que as conservaremos intactas, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Non obstante, dado que ENERXIA GALEGA MAIS, SL non pode garantir a inexpugnabilidade de Internet nin a total ausencia de hackers ou outros que accedan fraudulentamente aos datos persoais, comprométese, polo tanto, a comunicar sen dilacións indebidas cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa susceptible de supoñen un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. De acordo co establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que cause a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou comunicación non autorizada. ou acceder a ditos datos.

Considéranse tratamentos de datos persoais as operacións, procedementos e trámites técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras actuacións sobre datos persoais.

6. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimidade do tratamento dos Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra relación que sexa requirida para o tratamento dos datos, como o consentimento expreso.

7. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE, informámoslle que pode recibir comunicacións e información de carácter comercial a través deste sistema de comunicacións electrónicas ( correos electrónicos, mensaxes de resposta de formularios automatizados e outros sistemas de comunicación) cando nos deu o seu consentimento ou cando se trate de comunicacións comerciais referidas a produtos ou servizos similares aos proporcionados anteriormente polo responsable do tratamento dos seus datos.

No caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións desta natureza, podes comunicalo por este mesmo medio, indicando no asunto “COMUNICACIÓNS COMERCIAIS BAIXAS” para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude será atendida no prazo de 1 mes desde a súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa da súa parte, entenderemos que acepta e autoriza a nosa entidade a seguir realizando as citadas comunicacións.

Se recibe tales comunicacións por estes medios, informámoslle de que as mensaxes van dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario indicado, notificámoslle que o uso, divulgación e/ou copia non autorizados está prohibido pola lexislación vixente.

8. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais relativos ás persoas físicas que ENERXIA GALEGA MAIS, SL recolla por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que deu lugar ao tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Rematado este prazo, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de ENERXIA GALEGA MAIS, SL.

9. COMUNICARÁNSE OS SEUS DATOS A TERCEROS?

Non haberá cesión, transmisión ou cesión de datos persoais, salvo os xa informados, que non sexan consecuencia dunha obriga legal. Se a petición da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, nos solicitasen os seus datos, estes serán transmitidos.

Se se produce unha cesión, transmisión ou cesión de datos persoais fóra dos supostos previamente previstos, serálle previamente informado para que, se é o caso, nos preste o seu consentimento.

Pero para organizarnos correctamente, ter unhas boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión, en ENERXIA GALEGA MAIS, SL pode ser necesario contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar os datos baixo as nosas instrucións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou noutra forma legalmente admitida e que permite acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos de acordo co as nosas instrucións e non as aplicará nin as utilizará para unha finalidade distinta á que figura no dito contrato, nin as comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

10. CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos dálle os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: É dereito do Usuario obter confirmación de se ENERXIA GALEGA MAIS, SL está tratando ou non os seus datos persoais e, de ser así, obter información sobre os seus datos persoais concretos e o tratamento que ENERXIA GALEGA MAIS, SL realizou ou levará a cabo. out. , así como, entre outras cousas, a información dispoñible sobre a procedencia dos ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas para eles.
 • Dereito de rectificación: É dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten inexactos ou, tendo en conta as finalidades do tratamento, incompletos.
 • Dereito á supresión (“dereito ao esquecemento”): É dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza outra cousa, obter a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou tratados; O Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario oponse ao tratamento e non existe outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foron tratados ilegalmente; os datos persoais deben ser eliminados en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foron obtidos como consecuencia dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais da supresión dos datos, o Responsable, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar as medidas razoables para informar aos responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado para que elimine calquera ligazón a eses datos persoais. .
 • Dereito á limitación do tratamento: É dereito do Usuario limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugna a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é ilícito; O Responsable xa non necesita os datos persoais, pero o Usuario os necesita para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento se realice por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa técnicamente posible, o controlador de datos transmitirá directamente os datos a ese outro controlador.
 • Dereito de oposición: É dereito do Usuario a que non se trate os seus datos persoais ou a cesar o seu tratamento por parte de ENERXIA GALEGA MAIS, SL
 • Dereito a non ser suxeito a unha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfiles: Trátase do dereito do Usuario a non ser suxeito a unha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles, existente salvo que a lexislación vixente estableza. en caso contrario.

Se desexa máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que resulten inexactos, opoñerse e/ou limitar calquera tratamento que considere non necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode escribir a ENERXIA GALEGA MAIS, SL en Doctor Cadaval 3, 2º, , 36202 – Vigo (Pontevedra) ou por correo electrónico a [email protected].

 • Dita comunicación deberá reflectir os seguintes datos: Nome e apelidos do usuario, solicitude de solicitude, enderezo e datos xustificativos.
 • O exercicio dos dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executadas por unha persoa autorizada como representante legal da persoa autorizada. Neste caso, deberá achegarse documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarlle de que pode retirar o consentimento prestado sen afectar á legalidade do tratamento xa realizado, remitindo a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude unha copia do teu DNI ou documento que acredite a túa identidade.

No caso de que considere que existe algún problema ou violación da normativa vixente na forma en que se están a tratar os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da presunta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/ ) – C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680 – TELÉFONO: 901 100 099 – Correo electrónico: [email protected]

11. CAL É A FINALIDADE E BASE DA LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO TEMPO SE CONSERVARÁN OS DATOS?

A continuación detallamos os fins do tratamento de datos realizado por algúns, ou todos, os controladores de datos enumerados anteriormente.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN PERIODO DE CONSERVACIÓN
Xestión laboral Xestión de persoal para a formalización dun contrato de traballo, control de expedientes, xestión de nóminas Relación contractual 5 anos desde a finalización do contrato
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas tributarias e contables Relación contractualObriga legal para o responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable do tratamento ou de terceiros

5 anos desde a finalización do contratoO tempo necesario para responder ás obrigas legais
Xestión de contactos Tratamento de datos para poder manter comunicacións cos interesados Relación contractualIntereses lexítimos prevalentes do responsable do tratamento ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado

5 anos desde a finalización do contratoAta cancelación e/ou oposición por parte do propietario

Ata perda relevante de uso

Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractualObriga legal para o responsable Ata a finalización da relación contractualO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión de clientes Tratamento dos datos necesarios para manter a relación comercial/contractual cos clientes, facturación, servizo posvenda, envío de promocións e publicidade e fidelización. Relación contractualRelación comercial 5 anos desde a finalización do contratoO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Envío de publicidade Envío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e/ou potenciais clientes. Consentimento expreso do interesado Ata cancelación e/ou oposición por parte do propietarioAta perda relevante de uso
Xestión de provedores Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagamentos a provedores Relación contractual 5 anos desde a finalización do contratoO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión de seguros Xestión dos datos necesarios para poder tramitar as pólizas de seguros que finalmente formalicen os clientes Consentimento expreso do interesado O tempo necesario para responder ás obrigas legais

12. ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lea e estea de acordo coas condicións sobre protección de datos persoais contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable poida proceder con elo no formulario, nos prazos e para os efectos sinalados. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da súa Política de Privacidade.

ENERXIA GALEGA MAIS, SL resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados expresamente ao Usuario. Recoméndase ao Usuario que consulte esta páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. de datos (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

Este documento da Política de Privacidade foi revisado o: 01/02/24